Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Interier-Stejskal s.r.o. IČ:24719081 se sídlem Náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 (dále jen „správce“), provozovatel internetového obchodu na adrese www.interier-stejskal.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: Interier-Stejskal s.r.o.

Adresa: Náměstí 14.října 1307/2

Email: info@interier-stejskal.cz

Telefon: +420 734 379 992 - 3

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

 

    2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

2.2 oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

2.3 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

     3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

3.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

      4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJ

4.1 Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

      5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby

  •        podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  •        zajišťující služby provozování e-shopu (účetní a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  •        zajišťující marketingové služby.

5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

      6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2 Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu info@interier-stejskal.cz.

6.3 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

      7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména

7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

      8. Závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

Produkt přidán do seznamu oblíbených
Produkt přidán k porovnání